Він голосував за незалежність України ще у 1918-ім
Написав Administrator   
24.10.2015

М.В. Слівінський

м. Коростишів

Він голосував за незалежність України ще у 1918-ім

Саватій Іванович Берез­няк народився 18 верес­ня 1884-го в Коростишеві у небагатій селянській сім'ї. 1895 року закінчив однокласну народну школу при Коростишівській учи­тельській семінарії, а в 1904-ім й саму семінарію. З 1902 року молодий семіна­рист стає учасником неле­гальної групи партії соціалістів-революціонерів, а згодом й очолює її.

У 1904-1910 р.р. С. І. Березняк вчителює в ряді шкіл Грузії. В 1911-ім – 1915-ім навчається в Київському ко­мерційному інституті й актив­но працює в Українській сту­дентській громаді, а в 1913-ім обирається голо­вою її правління.

По закінченні навчання в 1915-ім Саватію Івановичу було присвоєно звання кан­дидата економічних наук. В кінці того ж року С. І. Березняка мобілізують в дію­чу армію і направляють на Південно-Західний фронт. У квітні 1917-го від військо­вої громади міста Кремен­ця обирають до складу Ук­раїнської Центральної Ради. Саватій Березняк бере ак­тивну участь в роботі УЦР і Малої ради. Він — учасник трьох Всеукраїнських вій­ськових з'їздів, на другому був обраний головою Всеук­раїнської ради військових депутатів. 11 січня 1918-го на засіданні Малої ради Са­ватій віддав свій голос за прийняття ІV-го Універсалу – про незалежність Украї­ни. На У з'їзді партії соціалістів-революціонерів, до фракції якої він належав в УЦР, С. І. Березняка було обрано членом Центрального Комітету. В 1917-1918 р.р. він активно співпрацював з такими діячами Цент­ральної Ради, як Михайло Грушевський, Симон Пет­люра та ін. У 1918-1920 р.р. Саватій Березняк працю­вав у видавничому това­ристві «Криниця», з 30 чер­вня 1920-го — в Київській філії всеукраїнського видавництва ВУ ЦВК «Всевидат». 19 жовтня 1920 року С. І. Березняка було заареш­товано особливим відділом ВЧК за так званою «спра­вою членів ЦК Української партії соціалістів-революціонерів». Але 23 жовтня 1920 року, завдяки клопо­танням таких впливових на той час в Україні політич­них і громадських діячів, як Є. Григорук, С. Пилипенко, М. Любченко та ін., Саватія звільнили з-під арешту на поруки. Вдруге нашого видатного земляка заарештовують 9 листопада 1920 року і перевозять до Хар­кова. .Тут слідчий у справі пропонує застосувати щодо діячів УЦР (у тому числі й до члена ЦК УПСР С.Березняка) вищу міру покарання. Але до суду він не дожив: 28 січня 1921 року помер у в'язниці. Рідний брат Саватія, Мико­ла, їздив з Коростишева забрати речі померлого. Місце його поховання вка­зано не було.

Після суду в «справі членів ЦК УПСР», який відбувся 22-29 травня 1921-го в. Києві, закордонна де­легація УПСР прийняла спеціальну постанову, в якій пом'янула й Саватія Івановича Березняка.
Київський державний міський архів

Фонд № 153, опис № 7, справа № 229

(В справі пронумеровано 97 аркушів). Аркуш 5


Curriculum vitae

Происхожу из крестьян м. Коростышева Киевской губ. Радомысльского уез. Родился 18 сентября 1884 года. Однокласную народную при Коростышевской Учительской семинарии [школу] окончил 1895 г. Курс Коростышевской Учительской семинарии окончил в 1904 году. С 1-го сентября 1904 г. по август 1906 г. состоял учителем Баралетского нормального 2-х класного училища (с. Баралеты Тифлисской губ Ахалкалакского уезда); с августа 1906 г по август 1910 г состоял учителем в Закатальской ремесленной школе (г. Закаталы Тифлисской губернии); с августа по октябрь 1910 г состоял помощником учителя Сигнахского городского училища. В октябре я выдержал экзамены при Тифлисском Александровском Учительском институте на звание учителя городского по положению 31 мая 1872 г училища и в ноябре месяце 1910 г был назначен учителем в Тифлисское городское 4-х классное училище. В отставку вышел с 4 января 1911 г и в январе 1911 г был зачислен в Киевский Комерческий Институт на экономическое отделение.

Саватий Иванович Березняк

Киев 15 сентября 1915 г.Київський державний міський архів Фонд № 153, опис № 7, справа N» 229 (В справі пронумеровано 97 аркушів) Аркуш 11 — оригинал, аркуш 13 — копія, зроблена рукою С. Березняка


Свидетельство


От совета Коростышевской Учительской семинарии, на основании Положения об Учительских Семинармях, дано сие свидетельство окончившему курс Семинарии Савватию Иванову Березняку, сыну крестьянина, двадцати лет о том, что он, при отличном поведении оказал успехи

в законе Божием — отличные (5)

в педагогике — хорошие (4)

в русском языке — хорошие (4)

в церковно-славянском языке —хорошие (4)

в математике (арифметике, геометрии и землемерии) — хорошие (4)

в истории — хорошие (4)

в географии — хорошие (4)

в естествоведении — хорошие (4)

в пении — отличные (5)

в чистописании — хорошие (4)

в рисовании и черчении

в практических занятиях преподаванием — удовлетворительные (3)

в гимнастике

Сверх того обучался переплетному мастерству и может управлять хором.

Вследствие сего он удостаивается звания учителя начального училища и при поступлении на означенную должность имеет пользоваться всеми правами, той должности присвоенными.


м. Коростышев, Киевской губ., Радомысльскго уезда. 1904 года месяца июня 3 дня № 406


Председатель Педагогического Совета, Директор С Караваев

Члены педагогического Совета:

Законоучитель священник Н Ганицкий

Наставник Дм. Савицкий

Наставник С. Синегуб

Преподаватель В. Маковский

Преподаватель И. Парфилов

Секретарь Совета, Преподаватель истории и географии Геор. Кочергин


Державний архів СБУ, справа арх. № 69270 ф.п. в 40 томах, том 19, аркуші 6, 7 — бланк заповнений від руки: аркуші 8, 9. 10 — три машинописні копії


Дело №..........

ПРОТОКОЛ

1921 года января 7 дня, управления Особого Отдела Цупчрезкома допросил по делу......…………………………………………..……………….........в качестве............………………….........и он показал

Имя, фамилия и отчество

Березняк Савватий Иванович

Время рождения

1884 г. 18 сентября

Происхождение

крестьянин

Где учился

Начальное училище, учительская семинария, учительский институт и Коммерческий институт (экономическое отделение).

Род занятий до империалистической войны

Студент

Во время войны

Студент, на военной службе рядовой

К моменту февральской революции

рядовой; в 18 году заведующий книжным складом издательства «Криниця», до июня 1920г.

К моменту Октябрьской революции

С июня 1920 завед. учет, и распределением литературы при Киев. Губ. Отделе Всеукриздата

Кто родители

Крестьяне

Место службы в настоящее время

Киев. Губ. отд. Всеукриздата.

Постоянное местожительство

Киев, Святославская № 9, кв. 5, холост

Адрес квартиры в настоящее время


Средства к существованию

личный заработок

Отношение к воинской повинности

рядовой. Не призван еще по возрасту.

Состоял членом Союзов, Обществ, Партий, кружков политических:

в 1902 г. председатель группы соц.-рев., член группы с.-р. на Кавказе в Ахалкалаш и Закаталы, Председ. «Укр. громада», член партии с.-р. укр.

В настоящее время

чл. Украин. партии с.-р.

Сведения о судимости

нет

Находился ли под стражей и где
Показания по делу


Вопрос 1

Где Вы пребывали в 1919 г. и каково было Ваше общественное и соц. положение

Ответ

Весь 1919 г. я проживал в Киеве. Во время моего пребывания в Киеве все время заведовал книжным складом издательства «Креныця». В социальном отношении имущественного положения никакого не занимал.

Вопрос 2

Когда и при каких условиях Вы были избраны членом Ц.К. У. П. С. Р. ?

Ответ

В январе 1919 года в г. Киеве, кандидатом.

Вопрос 3

Поддерживали ли Вы связь с Ц.К. У.П.С.Р. за период 1919 года?

Ответ

Поддерживал связь когда Ц.К. пребывал в Киеве

Вопрос 4

Была ли между Вами и Ц.К. У.П. С.Р. связь во время пребывания Ц.К. У.П.С.Р. в Каменце?

Ответ

В то время впчоть до возвращения Ц.К. У.П.С.Р. в Киев в 1920 году не имел.

Вопрос 5

Каково было Ваше отношение ко вступлению Ц.К. У.П.С.Р. в блок с Ц.К. У.С.Р.П. на предмет организации социального Кабинета Миколы [!] Мартоса?

Ответ

Я лично стоял в полной оппозиции в смысле сотрудничества какого-бы то ни было с првитель-ством У.Н.Р. Я считал необходимым разрушить этот аппарат, дабы тем самым всякая воору­женная борьба на территории Украинск. Советвласти прекратилась. Я считал, что сотрудни­чество с Петлюрой абсолютно немыслимо и сотрудничество Ц.К. У.П.С.Р. и побудительные причины мне неизвестны.

Вопрос 6

Считаете-ли Вы, что политика внутренняя и внешняя У.Н.Р. была как результат социалист, блока Ц.К. У.С.Д.П. и Ц.К У.П.С.Р.7

Ответ

Я не был там, фактов проявления внешней и внутренней политики не знаю и судить не могу.

Вопрос 7

Каково Ваше отношение к политике У.Н.Р. в целом?

Ответ

С момента ориентации и закулисной политики с Антантой, Польшей и Деникиным, считаю атинародным.

Вопрос 8

Не можете-ли сказать, что служило причиной повстанчества против Советвласти и почему таковое шло под лозунгом самостийной Украинской Народной Республики?

Ответ

Основные причины в росте-возникновении повстанчества были: недоверие к советвласти населе­ния, второе ошибки тех или иных лиц советвласти на местах, исторический уклон народных масс в сторону доверия к украинской власти. Это этическая и социологическая причина.

Вопрос 9

Когда впервые Вы узнали о существовании Центр. Повстанческого Комитета и роль Ц.К. У.П.С.Р. в таковом?

Ответ

Об этом мне неизвестно.

Вопрос 10

Когда впервые Вы были приглашены в гор. Киеве на собрание Ц.К. У.П.С.Р.?

Ответ

Приглашатся непостоянно, но периодически.


Протокол допроса читал, все показано правильно (підпис) С. Березняк

Протокол составил

Допрашивал (підпис) С. Дукельский

7.I-21 г.


[Перша цифра дати "7" написана поверх цифри "8".]

опубліковано
Додати новийПошукRSS
Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі!