Версії щодо назви Коростишів
Написав Administrator   
16.11.2007

Одним з перших свою версію щодо назви мі­ста висунув краєзнавець Л. Похилевич у праці «Уезды Киевский и Радомысльский: Стат. и ист. заметки о всех населенных местностях в тех уездах и с подробными картами их». Він пише: «Корость или короста на славянском языке означает гроб. (Вложиша (тело св. Влади­мира) в корьсту мороморяну»). Следовательно, Коростышев тоже, что Гробовой. И в самом деле есть местная причина подобного названия. Близ местечка находятся древние долмены или каменные надгробные памятники».


Коростишівський краєзнавець М. Бродацький в статті «Найдавніший Коростишів» пише: «Походження нової на­зви (Коростишево) пов'язане з виникненням переважно хлі­боробського поселення на лі­вому березі Тетерева, де жи­телям ціною великих зусиль доводилося відвойовувати від лісу поле, звільняти його від пеньків, корчів, коріння. Від давнього українського слова «корост» тобто корчі, пеньки, коріння і пішла назва Корос­тишево».

Наукові працівники інсти­туту мовознавства ім. О. О. По­тебні АН УРСР кандидати фі­лологічних наук О. Стрижак та О. Безпояско дотримуються думки, що топонім Коростишів є присвійною формою іменни­ка, утвореного за допомогою суфікса -ів від прізвиська Ко-ростиш. У свою чергу антропонім Коростиш виник шля­хом додавання до основи Ко­рост суфікса -ши. За що про­зивали людину Коростом — не відомо. Можливо, за хворобу?

Певної міри такої позиції дотримувався й старший нау­ковий співробітник інституту російської мови АН СРСР Ж. Варбот. Він пише: «Никаких определенных исторических сведений о происхождении названия Коростышєв обнаружить не удалось. Судя по форме названия (суффикс -ев), оно возникло как производное от имени. Правда, имеющиеся в нашем распоряжении источники не содержат древне-русского имени Коростиш, есть лишь имена Короставий (1435 г) и Коростовой (1485 г.). Но существование имени Коростыш на базе слов короста, короставый вполне возможно.

Следует учесть, что прозвище—имя Коростыш могло быть мотивировано не только наличием у человека струпьев, коросты, но и манерой поведения, характером: в русских говорах довольно широко известно употребление слова короста как обозначение гордого, заносчивого человека, с которым трудно общаться (Словарь русских народ­них говоров. Гл, ред. Ф. П. Фи-лин. Вьіп. 14)».

Досить грунтовно в середині 1980-х років вивчала топоніми ра­йону бібліотекар бавовняної фа­брики Л.А. Омельченко, яка опуб­лікувала в районній газеті декі­лька статей на цю тему. Вона та­кож схиляється до думки, що на­зва міста походить від імені, прі­звища перших поселенців, або за­сновника поселення Коростиша, хоч і не відкидає походження на­зви від старослов'янського «корст», «корост»—камінь.

Кандидат філологічних наук В. Єршов, спираючись на діалекто­логічний матеріал, зібраний ним в Коростишівському районі, стве­рджує, що назва міста пішла від слова короста. І дає пояснення цьому слову як «випалене місце на землі після вогнища». На його думку, ті ж, хто поселився на не­сприятливому місці для життя, очевидно могли отримати прізви­ська коростиші, де архаїчний су­фікс -ши означає емоційно-не­гативне ставлення, а наступний суфікс -їв чи -ов, що приєдна­вся до топоніма пізніше, означає приналежність до когось, чогось.

А ось що писав доцент Жито­мирського педінституту П. Біло­ус в газеті «Радянська Житомир­щина» від 24 вересня 1996 року: «Назва міст Коростень і Корос­тишів виходить з давньослов'янських оповідей про те, що покро­вителем древлян, а саме до цього племінного союзу належала наша територія в 9-10 століттях, був бог літньо-осіннього Сонця—Хорс, а оскільки відомо, що капища (міс­це поклоніння язичеським богам) були як в Коростені, так і в Коростишеві, то в назвах цих насе­лених пунктів відбулося ім'я со­нячного божества». Що ж до чергування звуків, то в нашій мові, свідчить автор далі, взаємозаміна г, к, х—досить помітне яви­ще.

П. Білоус припускає також, що «Топонімічним двійником Коростеня (а в давнину, може й другим після столиці древлян мі­стом) в основі семантики назви Коростишева може бути й ма­ловідома легенда: «...а друге ка­пище було на Тетереві, покло­нялися й тут Хорсу, але не ті­шилися гординею, бо малі були перед Коростенем Великим». Із легенд довідуємось про давню форму творення паралельних топонімів. Наприклад, відомо, що були Київ і Києвець. Виходить споріднені й Коростень та Коростишів, а суфікс -ши вка­зує на меншовартість».

Інші ж населені пункти об­ласті, які походять від слова ко­рост, він пов'язує зі словом корст—по-давньому «камінь», тобто поселення на камені.

Різні тлумачення слова ко­рост ми знаходимо і в словниках української мови, зо­крема, у Грінченка. Серед них загальновідоме короста—хворо­ба шкіри, так і менш вживані «короставий»—жорсткий (з тве­рдою поверхністю), «корост»— коріння та інше на полі, «коростувате»—поле, на якому бага­то коріння.

У «Топопомічному словнику довіднику Української РСР: М. Янко «давнословянське слово корость, означає камінь.

А в книзі О. Кругляк,і «ім'я вашого міста» слову корост дається пояснення також як «хмиз», «чагарник».

Як бачимо, однозначної думки щодо назви нашого міста немає. Версії висуваються різні і відкидати жодну з них не можна. Особисто я перевагу від­даю все ж таки походженню назви Коростишева від власно­го імені чи прізвища одного з його засновників. І ось чому. В Литовській метриці, датованій 1471 роком, дається перелік при­писаних до Житомирського замку населених пунктів. Серед них згадуються села Романово, Левков, Бординов, Костешов. Всі вони, зви­чайно, утворились від імені чи прізвища.

Окремого дослідження потребує вислів «Костешовь двор», яке окремі дослідники-краєзнавці тлума­чать як Коростишев. е одним доказом версії, що я підтримую, може бути й легенда, в якій ро­зповідається, що в давні часи на наш край часто нападали тата­ри, грабуючи і вбиваючи його населення. Ні князь, ні воєводи не могли від них оборонитись. Тоді один з жителів, зібравши загін хоробрих чоловіків, зробим на березі річки Тетерів засідку і розбив ворогів, а на місці цієї засідки заклав укріплений двір. Від прізвища славного отамана і пішла назва поселення Коростишов.

опубліковано
Додати новийПошукRSS
Юрій Іващенко - Коростишів - нова мала пданета     | 89.162.189.74 | 2009-02-12 17:36:39
Учорашнє поновлення офіційного списку назв малих планет http://www.cfa.harvard.edu/iau/lists/MPNames.html містить чергове імя, повязане з Житомирщиною, це Korostyshiv. Так Комісія з номенклатури небес...
Святая   | 95.111.138.83 | 2010-01-17 12:46:43
да скукотиша)))
ЦУЦУЛЬКА   | 95.132.162.12 | 2010-12-07 19:53:14
давай побалакаємо
Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі!