The payout rate
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color


Оборудование для мяс
Бізнес, фінанси, виробництво
(12.03.2018)

Продається Готельний
Нерухомість
(06.02.2018)

Продається двоповерх
Нерухомість
(06.02.2018)

Продається двоповерх
Нерухомість
(06.02.2018)


Головна arrow Історія міста arrow Він голосував за незалежність України ще у 1918-ім
Він голосував за незалежність України ще у 1918-ім Надрукувати Надіслати електронною поштою
Рейтинг: / 210
ГіршаКраща 
Написав Administrator   
24.10.2015

М.В. Слівінський

м. Коростишів

Він голосував за незалежність України ще у 1918-ім

Саватій Іванович Берез­няк народився 18 верес­ня 1884-го в Коростишеві у небагатій селянській сім'ї. 1895 року закінчив однокласну народну школу при Коростишівській учи­тельській семінарії, а в 1904-ім й саму семінарію. З 1902 року молодий семіна­рист стає учасником неле­гальної групи партії соціалістів-революціонерів, а згодом й очолює її.

У 1904-1910 р.р. С. І. Березняк вчителює в ряді шкіл Грузії. В 1911-ім – 1915-ім навчається в Київському ко­мерційному інституті й актив­но працює в Українській сту­дентській громаді, а в 1913-ім обирається голо­вою її правління.

По закінченні навчання в 1915-ім Саватію Івановичу було присвоєно звання кан­дидата економічних наук. В кінці того ж року С. І. Березняка мобілізують в дію­чу армію і направляють на Південно-Західний фронт. У квітні 1917-го від військо­вої громади міста Кремен­ця обирають до складу Ук­раїнської Центральної Ради. Саватій Березняк бере ак­тивну участь в роботі УЦР і Малої ради. Він — учасник трьох Всеукраїнських вій­ськових з'їздів, на другому був обраний головою Всеук­раїнської ради військових депутатів. 11 січня 1918-го на засіданні Малої ради Са­ватій віддав свій голос за прийняття ІV-го Універсалу – про незалежність Украї­ни. На У з'їзді партії соціалістів-революціонерів, до фракції якої він належав в УЦР, С. І. Березняка було обрано членом Центрального Комітету. В 1917-1918 р.р. він активно співпрацював з такими діячами Цент­ральної Ради, як Михайло Грушевський, Симон Пет­люра та ін. У 1918-1920 р.р. Саватій Березняк працю­вав у видавничому това­ристві «Криниця», з 30 чер­вня 1920-го — в Київській філії всеукраїнського видавництва ВУ ЦВК «Всевидат». 19 жовтня 1920 року С. І. Березняка було заареш­товано особливим відділом ВЧК за так званою «спра­вою членів ЦК Української партії соціалістів-революціонерів». Але 23 жовтня 1920 року, завдяки клопо­танням таких впливових на той час в Україні політич­них і громадських діячів, як Є. Григорук, С. Пилипенко, М. Любченко та ін., Саватія звільнили з-під арешту на поруки. Вдруге нашого видатного земляка заарештовують 9 листопада 1920 року і перевозять до Хар­кова. .Тут слідчий у справі пропонує застосувати щодо діячів УЦР (у тому числі й до члена ЦК УПСР С.Березняка) вищу міру покарання. Але до суду він не дожив: 28 січня 1921 року помер у в'язниці. Рідний брат Саватія, Мико­ла, їздив з Коростишева забрати речі померлого. Місце його поховання вка­зано не було.

Після суду в «справі членів ЦК УПСР», який відбувся 22-29 травня 1921-го в. Києві, закордонна де­легація УПСР прийняла спеціальну постанову, в якій пом'янула й Саватія Івановича Березняка.
Київський державний міський архів

Фонд № 153, опис № 7, справа № 229

(В справі пронумеровано 97 аркушів). Аркуш 5


Curriculum vitae

Происхожу из крестьян м. Коростышева Киевской губ. Радомысльского уез. Родился 18 сентября 1884 года. Однокласную народную при Коростышевской Учительской семинарии [школу] окончил 1895 г. Курс Коростышевской Учительской семинарии окончил в 1904 году. С 1-го сентября 1904 г. по август 1906 г. состоял учителем Баралетского нормального 2-х класного училища (с. Баралеты Тифлисской губ Ахалкалакского уезда); с августа 1906 г по август 1910 г состоял учителем в Закатальской ремесленной школе (г. Закаталы Тифлисской губернии); с августа по октябрь 1910 г состоял помощником учителя Сигнахского городского училища. В октябре я выдержал экзамены при Тифлисском Александровском Учительском институте на звание учителя городского по положению 31 мая 1872 г училища и в ноябре месяце 1910 г был назначен учителем в Тифлисское городское 4-х классное училище. В отставку вышел с 4 января 1911 г и в январе 1911 г был зачислен в Киевский Комерческий Институт на экономическое отделение.

Саватий Иванович Березняк

Киев 15 сентября 1915 г.Київський державний міський архів Фонд № 153, опис № 7, справа N» 229 (В справі пронумеровано 97 аркушів) Аркуш 11 — оригинал, аркуш 13 — копія, зроблена рукою С. Березняка


Свидетельство


От совета Коростышевской Учительской семинарии, на основании Положения об Учительских Семинармях, дано сие свидетельство окончившему курс Семинарии Савватию Иванову Березняку, сыну крестьянина, двадцати лет о том, что он, при отличном поведении оказал успехи

в законе Божием — отличные (5)

в педагогике — хорошие (4)

в русском языке — хорошие (4)

в церковно-славянском языке —хорошие (4)

в математике (арифметике, геометрии и землемерии) — хорошие (4)

в истории — хорошие (4)

в географии — хорошие (4)

в естествоведении — хорошие (4)

в пении — отличные (5)

в чистописании — хорошие (4)

в рисовании и черчении

в практических занятиях преподаванием — удовлетворительные (3)

в гимнастике

Сверх того обучался переплетному мастерству и может управлять хором.

Вследствие сего он удостаивается звания учителя начального училища и при поступлении на означенную должность имеет пользоваться всеми правами, той должности присвоенными.


м. Коростышев, Киевской губ., Радомысльскго уезда. 1904 года месяца июня 3 дня № 406


Председатель Педагогического Совета, Директор С Караваев

Члены педагогического Совета:

Законоучитель священник Н Ганицкий

Наставник Дм. Савицкий

Наставник С. Синегуб

Преподаватель В. Маковский

Преподаватель И. Парфилов

Секретарь Совета, Преподаватель истории и географии Геор. Кочергин


Державний архів СБУ, справа арх. № 69270 ф.п. в 40 томах, том 19, аркуші 6, 7 — бланк заповнений від руки: аркуші 8, 9. 10 — три машинописні копії


Дело №..........

ПРОТОКОЛ

1921 года января 7 дня, управления Особого Отдела Цупчрезкома допросил по делу......…………………………………………..……………….........в качестве............………………….........и он показал

Имя, фамилия и отчество

Березняк Савватий Иванович

Время рождения

1884 г. 18 сентября

Происхождение

крестьянин

Где учился

Начальное училище, учительская семинария, учительский институт и Коммерческий институт (экономическое отделение).

Род занятий до империалистической войны

Студент

Во время войны

Студент, на военной службе рядовой

К моменту февральской революции

рядовой; в 18 году заведующий книжным складом издательства «Криниця», до июня 1920г.

К моменту Октябрьской революции

С июня 1920 завед. учет, и распределением литературы при Киев. Губ. Отделе Всеукриздата

Кто родители

Крестьяне

Место службы в настоящее время

Киев. Губ. отд. Всеукриздата.

Постоянное местожительство

Киев, Святославская № 9, кв. 5, холост

Адрес квартиры в настоящее время


Средства к существованию

личный заработок

Отношение к воинской повинности

рядовой. Не призван еще по возрасту.

Состоял членом Союзов, Обществ, Партий, кружков политических:

в 1902 г. председатель группы соц.-рев., член группы с.-р. на Кавказе в Ахалкалаш и Закаталы, Председ. «Укр. громада», член партии с.-р. укр.

В настоящее время

чл. Украин. партии с.-р.

Сведения о судимости

нет

Находился ли под стражей и где
Показания по делу


Вопрос 1

Где Вы пребывали в 1919 г. и каково было Ваше общественное и соц. положение

Ответ

Весь 1919 г. я проживал в Киеве. Во время моего пребывания в Киеве все время заведовал книжным складом издательства «Креныця». В социальном отношении имущественного положения никакого не занимал.

Вопрос 2

Когда и при каких условиях Вы были избраны членом Ц.К. У. П. С. Р. ?

Ответ

В январе 1919 года в г. Киеве, кандидатом.

Вопрос 3

Поддерживали ли Вы связь с Ц.К. У.П.С.Р. за период 1919 года?

Ответ

Поддерживал связь когда Ц.К. пребывал в Киеве

Вопрос 4

Была ли между Вами и Ц.К. У.П. С.Р. связь во время пребывания Ц.К. У.П.С.Р. в Каменце?

Ответ

В то время впчоть до возвращения Ц.К. У.П.С.Р. в Киев в 1920 году не имел.

Вопрос 5

Каково было Ваше отношение ко вступлению Ц.К. У.П.С.Р. в блок с Ц.К. У.С.Р.П. на предмет организации социального Кабинета Миколы [!] Мартоса?

Ответ

Я лично стоял в полной оппозиции в смысле сотрудничества какого-бы то ни было с првитель-ством У.Н.Р. Я считал необходимым разрушить этот аппарат, дабы тем самым всякая воору­женная борьба на территории Украинск. Советвласти прекратилась. Я считал, что сотрудни­чество с Петлюрой абсолютно немыслимо и сотрудничество Ц.К. У.П.С.Р. и побудительные причины мне неизвестны.

Вопрос 6

Считаете-ли Вы, что политика внутренняя и внешняя У.Н.Р. была как результат социалист, блока Ц.К. У.С.Д.П. и Ц.К У.П.С.Р.7

Ответ

Я не был там, фактов проявления внешней и внутренней политики не знаю и судить не могу.

Вопрос 7

Каково Ваше отношение к политике У.Н.Р. в целом?

Ответ

С момента ориентации и закулисной политики с Антантой, Польшей и Деникиным, считаю атинародным.

Вопрос 8

Не можете-ли сказать, что служило причиной повстанчества против Советвласти и почему таковое шло под лозунгом самостийной Украинской Народной Республики?

Ответ

Основные причины в росте-возникновении повстанчества были: недоверие к советвласти населе­ния, второе ошибки тех или иных лиц советвласти на местах, исторический уклон народных масс в сторону доверия к украинской власти. Это этическая и социологическая причина.

Вопрос 9

Когда впервые Вы узнали о существовании Центр. Повстанческого Комитета и роль Ц.К. У.П.С.Р. в таковом?

Ответ

Об этом мне неизвестно.

Вопрос 10

Когда впервые Вы были приглашены в гор. Киеве на собрание Ц.К. У.П.С.Р.?

Ответ

Приглашатся непостоянно, но периодически.


Протокол допроса читал, все показано правильно (підпис) С. Березняк

Протокол составил

Допрашивал (підпис) С. Дукельский

7.I-21 г.


[Перша цифра дати "7" написана поверх цифри "8".]

опубліковано
Додати новийПошукRSS
Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі!


 
< Попередня   Наступна >

Авторизація


Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація

Статистика

Користувачів: 9737
Новин: 233
Посилань: 16
Відвідувачів: 21065948

Хто он-лайн

Зараз на сайті: 43 гостей

Голосування

Які фільми Вам більш всього подобаються?
 

Випадкова картинка

E5E39486FC1D-1.jpg

Погода


GISMETEO: Погода по г.Коростышев